Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Tereny Nadleśnictwa Kościerzyna zajmują północno–wschodnią część Pojezierza Południowo–bałtyckiego.
Ukształtowanie terenu oraz pochodzenie geologiczne tutejszych utworów glebowych jest wynikiem ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Rzeźba terenu ma w większości kompleksów charakter równinny oraz częściowo falisty o ogólnie południowym skłonie. Wysokość względna terenów waha się od 125 m.n.p.m. w okolicy wsi Konarzyny do 240 m.n.p.m. w okolicy Grabowskiej Huty, gdzie występują wzniesienia moreny czołowej.
Stosunkowo mała kontrastowość terenów leśnych spowodowana jest niewielką zmiennością utworów geologicznych. Dominują tu zdecydowanie utwory piaszczyste zalegające na rozległych polach sandrowych grubą warstwą dochodzącą do 200 m. Jedynie w części północnej, zwłaszcza w paśmie wzgórz czołowo–morenowych gleby zbudowane są z bardziej zróżnicowanego materiału jak piaszczyste żwiry i spiaszczone gliny z dużym udziałem kamieni. Odzwierciedla się to w zasobności siedlisk leśnych, wśród których dominujące miejsce zajmuje: Bśw – 52,91%, BMśw – 28,30%, LMśw – 14,37%, Lśw – 2,56%. Pozostałe typy siedliskowe takie, jak: Bs, Bb, BMw, BMb, LMw, Ol stanowią niespełna 2% powierzchni.


 

Podstawowym gatunkiem lasotwórczym jest So, która stanowi 92,6% pow. leśnej, następnie Bk – 2,6%, Brz – 2,5%, Św i Md – 1,1%, Db 0,3%, pozostałe gatunki zajmują poniżej 1% pow. leśnej są to: Md, Db, Ol, Oś, Wb.
Nadleśnictwo Kościerzyna posiada własnąbazę nasienną w skład której wchodzi:
– 68 ha wyłączonych drzewostanów sosnowych,
– 874 ha drzewostanów gospodarczo–nasiennych sosnowych,
– 8 ha drzewostanów gospodarczo–nasiennych świerkowych,
– 40 ha drzewostanów gospodarczo–nasiennych bukowych.