Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwat Krwawe Doły

REZERWAT „KRWAWE DOŁY"

Rezerwat „Krwawe Doły" (Nr rej. woj. 63) powołany został Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12.11.1996r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 681, z dn. 09.12.1996 r.). Zarządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Położony jest on w pododdziałach 572b,c Obrębu Bąk Leśnictwa Cięgardło na powierzchni 13,02 ha. Teren ten znajduje się w mezoregionie Bory Tucholskie na lekko sfalowanym sandrze na wysokości 146,5-150,3 m n.p.m. Położenie geograficzne rezerwatu określają współrzędne: 54o 02' N i 17o 59' E.

„Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowisk leśnych typowych dla Borów Tucholskich oraz porostów i innych rzadkich i chronionych roślin".

Nazwę rezerwatu przyjęto od występujących w sąsiedztwie obniżeń wytopiskowych dawno temu porośniętych licznie rosiczkami oraz torfowcem Sphagnum rubellum, których barwa kojarzyła się z kolorem krwi, a które miejscowa ludność nazywała krwawymi dołami. Nazwa ta utrwaliła się i jest stosowana np. na mapach. Do chwili obecnej obniżenia te uległy tak dalekim przeobrażeniom (na części występują lasy z naturalnych odnowień sosnowych), że trudno byłoby patrząc na te tereny odnieść podobne jak przed laty skojarzenia.


Roślinność rezerwatu jest reprezentatywna dla dużych obszarów Borów Tucholskich (R. Markowski 1999 - plan ochrony rezerwatu). Jest to jeden z nielicznych obiektów chronionych w Polsce, gdzie przedmiotem ochrony jest wykształcony na siedliskach porolnych bór świeży z niewielkimi wstawkami boru suchego. Drzewostan tworzy sosna w wieku 100 lat z nasadzeń na dawnych gruntach użytkowanych rolniczo, w których trwa nieprzerwanie rozwój fitocenozy boru świeżego i miejscami suchego. Pojawiające się odnowienia naturalne sosny tworzą bardziej złożoną strukturę tego drzewostanu. Rezerwat jest przykładem procesu unaturalnienia się boru sosnowego na gruntach porolnych zalesionych sosną.
W ustaleniach planu ochrony Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego w Załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 6/2001 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 sierpnia 2001 r. postuluje się powiększenie rezerwatu o sąsiednie tereny porośnięte starodrzewem (pododdziały 572 c, d, f oraz pododdział 557a fragment na południe od drogi).