Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Lasy Nadleśnictwa Kościerzyna składają się z drzewostanów zdominowanych przez sosnę z niewielkim udziałem innych gatunków. Naturalną odporność na zagrożenia ze strony czynników zewnętrznych posiadają kompleksy w części północno – wschodniej oraz fragmenty siedlisk żyźniejszych. Główny kompleks leśny, zwłaszcza jego część południowa, utworzony jest z drzewostanów sosnowych o niewielkim zróżnicowaniu wiekowym, z ubogą warstwą podszytową, założonych na glebach porolnych jako pierwsze lub drugie pokolenie, szczególnie podatnych na uszkodzenia przez hubę.

 

   

 

Lasy zagrożone są ze strony czynników biotycznych i abiotycznych. Na stan zdrowotny i sanitarny lasu mają głównie wpływ czynniki takie, jak: zalesienie na gruntach porolnych, stałe występowanie niektórych pasożytniczych owadów i grzybów, uszkodzenia przez zwierzynę, zaśmiecanie i masowa penetracja przez ludność. Dochodzą do tego okresowe anomalie klimatyczne, takie jak susze, „ciepłe zimy", huraganowe wiatry itp. Warto przypomnieć o ogromnych szkodach wyrządzonych przez sówkę choinówkę w latach 20-tych oraz przez brudnicę mniszkę na początku lat 80-tych i 90-tych. Skutki tych gradacji miały istotny wpływ na aktualną strukturę i odporność drzewostanów.

 

    

 

Nakładanie się różnych szkodliwych czynników, a w konsekwencji osłabienie odporności drzew, spowodowało uaktywnienie gatunków owadów i grzybów dotychczas mało groźnych lub mało znanych. Przykładem może być obumieranie wierzchołków starych drzew liściastych (głównie dębów, buków, wiązów ), gdzie nakładają się takie czynniki jak choroby naczyniowe, uszkodzenia przez owady, wahania poziomu wód i zanieczyszczenia atmosferyczne. Również gatunki iglaste wykazują objawy zamierania pędów na skutek nękania przez foliofagi współdziałające z półpasożytniczym grzybem Cenagium ferruginosum. Zdaniem Zespołu Ochrony Lasu w Gdańsku, drzewostany nadleśnictwa Kościerzyna położone są w strefie silnego zagrożenia ze strony szkodników pierwotnych, a w szczególności brudnicy mniszki, strzygoni choinówki i barczatki sosnówki.

W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się gatunki dotychczas mało istotne, a obecnie stanowiące zagrożenie, takie jak: korowiec sosnowy, igłówka sosnowa. Za najsilniej zagrożone uznaje się drzewostany położone w środkowej części obrębu Bąk. Ze względu na zagrożenie ze strony chorobotwórczych grzybów należy preferować zwiększenie biologicznej odporności drzewostanów poprzez zabiegi pielęgnacyjno - hodowlane. W ostatnich latach stosuje się biopreparaty z grzybami konkurencyjnymi.

 

 

 

Zabezpieczenie uprawi młodników przed uszkodzeniami przez zwierzynę leśną prowadzi się według ogólnie przyjętych zasad; najbardziej skuteczna wydaje się metoda mechaniczna (grodzenie odnowień lub stosowanie osłonek z tworzyw sztucznych w uprawach z większym udziałem domieszek liściastych, zwłaszcza dębowych). Największe szkody przez zwierzynę poprzez spałowanie, zgryzanie, wydeptywanie i buchtowanie, stwierdzono w uprawach i młodnikach posiadających domieszki gatunków liściastych- zwłaszcza dębu, który jest systematycznie zgryzany, przyjmując w skrajnych przypadkach formę krzaczastą. Ogólnie można stwierdzić, że uszkodzenia przez zwierzynę są w nadleśnictwie Kościerzyna gospodarczo znośne i nie powodują degradacji lasów.